خاطرات کولینا-قواعد بازی By پیرلوئیجی کولینا

    شرح خاطرات داور معروف ایتالیایی کولینا و نحوه پیشرفت در کار داوری و رسیدن به اوج
    نحوه نمرکز بر کار و داوری در شرایط دشوار و تصمیم گیری های به موقع از بخش های جالب این کتاب است خاطرات کولینا-قواعد بازی

    Free download Û E-book, or Kindle E-pub ã پیرلوئیجی کولینا

    خاطرات